Polityka prywatności


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Przedsiebiorstwo Wielobranżowe "ANNA" Zdzisław Różak ,ul. Łąkowa 3 64-600 Oborniki, NIP 777-103-46-96 informuje, iż:


1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Przedsiebiorstwo Wielobranżowe "ANNA" Zdzisław Różak, ul. Łąkowa 3 64-600 Oborniki , NIP 777-103-46-96 dalej jako „AD”.


2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO) w zakresie i na czas realizacji działania jaki dotyczył Państwa kontakt z Administratorem. W przypadku kontaktu w celu złożenia zamówienia przetwarzanie odbywać się będzie w celu realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia RODO) i przetwarzane będą na czas realizacji zamówienia i związanych z nim zobowiązaniach prawnych.


3) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


4) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odp. przepisów prawa.


5) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; Dane kontaktowe do PUODO: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl.


8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolnie, ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług pomiędzy AD a Panem/Panią.


9) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.